Villkor

Svenskt Båtregister riktar sig främst till privatpersoner som innehar fritidsbåt, men även näringsidkare som idkar försäljningsverksamhet av fritidsbåtar. För yrkesbåtar och fartyg hänvisar vi till Sjöfartsverkets register.

Svenskt Båtregister är helt och hållet frivilligt och man fyller själv i de uppgifter man anser vara relevanta för sin fritidsbåt. Av denna anledning kan inte Svenskt Båtregister eller Svensk Registerhantering ansvara för äktheten av inlagd information, utan det ligger i var och ens intresse att hålla sin information uppdaterad.

Likaledes kan inte Svenskt Båtregister, eller Svensk Registerhantering hållas juridisk ansvarig i de fall man valt att använda Svenskt Båtregisters avtalsmall vid båtaffär. Svenskt Båtregister, eller Svensk Registerhantering ansvarar heller inte för att Checklista båtköp är komplett, utan denna skall endast ses som en hjälp och vägledning vid båtköp. Svenskt Båtregister rekommenderar båtspekulanter att hellre nyttja utomstående besiktningsman, vid tveksamma fall

Vid avyttring av båt, skall registrant överföra sin profil hos Svenskt Båtregister till den nya ägaren. Detta gör man på websidan www.svensktbatregister.se i inloggat läge under sin profil. Registranten ersätter sina egna uppgifter med köparens namn, e-mail etc, samt meddelar köparen lösenordet. Köparen kan sedan ändra detta lösenord. Denna procedur är viktig för att båten skall bibehålla sitt nummer i SBR-serien. Registranten skall avföra båten ur registret om den definitivt har upphört att existera (t.ex. genom skrotning, brand, förlisning, ouppklarad stöld osv).

Svensk Registerhantering förbehåller sig rätten att neka och radera de registreringar vars innehåll kan verka stötande, eller på annat sätt inte är förenligt med Svenskt Båtregisters profil.

Genom att registrera din båt i Svenskt Båtregister, samtycker du också till att Svensk Registerhantering sparar och behandlar uppgifterna i sin databas.

Genom att registrera dig i Svensk Båtregister har du också godkänt ovan villkor.

Datainspektionen:
Svenskt Båtregister? behöver vare sig tillstånd eller göra anmälan till Datainspektionen, eftersom uppgifterna i registret baserar sig på båtägarens egna inskrivna frivilliga uppgifter och har därmed gett sitt samtycke till registerhållningen  - 4§ Datainspektionens författningssamling (DIFS) 2001:1 

Med vänlig hälsning,

Svensk Registerhantering